Verplichte aanlevering zorgvraagtypering vanaf 1 juli

verplichte aanlevering zorgvraagtypering

Zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg moeten verplicht gegevens over de verleende zorg verstrekken aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa gebruikt deze gegevens om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit jaar wordt er een extra verplichting geïntroduceerd voor zorgverleners in de GGZ en forensische zorg op basis van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (de Regeling): tussen 1 juli en 1 september 2023 moeten er meer gegevens over zorgvraagtypering worden verstrekt aan de NZa.

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over bovenstaand nieuwsbericht. Om te bepalen of deze gegevensuitwisseling juridisch toegestaan was, startte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een onderzoek. Uiteindelijk is de beslissing genomen dat de gegevensuitwisseling is toegestaan, maar onder bepaalde voorwaarden. Vanaf 1 juli 2023 vindt de verplichte aanlevering van de zorgvraagtypering plaats.

De zorgvraagtypering

Vanaf 1 juli 2022 is het al verplicht om de zorgvraagtypering te registreren en de uitkomst op de factuur te vermelden. De nieuwe informatie die moet worden verstrekt met betrekking tot de zorgvraagtypering omvat onder andere de antwoorden op de HoNOS+ vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ingevuld door de cliënt en richt zich op het specifieke zorgvraagtype dat op hen van toepassing is. Daarnaast worden ook het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype verstrekt.

Het doel van het verstrekken van gegevens aan de NZa is het verbeteren van de zorgvraagtypering. Hierbij worden verschillende aspecten meegenomen, zoals zorgzwaarte, kans op herstel, stabiliteit, terugval of recidive. De zorgvraagtypering helpt bij het identificeren van het verband tussen de zorgbehoefte en de benodigde zorginzet. Met een nauwkeurige zorgvraagtypering kunnen zorgverleners intern en met bijvoorbeeld zorgverzekeraars in gesprek gaan over wat er nodig is om specifieke groepen cliënten effectief te helpen en om dit financieel haalbaar te maken. Dit kan bijdragen aan eerlijke vergoedingen voor zorg die optimaal aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Voorwaarden

De NZA heeft verklaard dat de informatie die zij verwerken gegevens op cliëntniveau bevat, maar zonder direct identificeerbare kenmerken zoals naam, (pseudo-)BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, informatie met data van de verblijfsdagen, zorgtrajectnummer en type consult. Ook mag de NZA slechts gegevens over de periode van één jaar opvragen. De AP verklaart dat het uitwisselen van de gegevens rechtmatig is gelet op het maatschappelijk belang en dat zorgverleners hun geheimhoudingsplicht mogen verbreken voor de verplichte aanlevering.

Aanlevering

Het aanleveren van de zorgvraagtypering start vanaf 1 juli 2023. De gegevens moeten vóór 1 september 2023 bij de NZA zijn aangeleverd. Het gaat om gegevens over de periode juli 2022 t/m juni 2023.