Privacyverklaring DataLeaf Health Solutions BV

Dit is de privacyverklaring van DataLeaf Health Solutions BV (DataLeaf). In deze verklaring leggen wij onder meer uit wie wij zijn, waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn, welke rechten bestaan voor de personen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Wie is DataLeaf?

DataLeaf Health Solutions B.V. ontwikkeld, onderhoudt en exploiteert het elektronisch cliëntendossier Oscar, Het ECD dat de GGZ verbetert dankzij focus, veiligheid en continuïteit.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van zorgprofessionals die gebruik maken van Oscar of die overwegen om Oscar te gebruiken en wij zijn verwerker voor de persoonsgegevens van de cliënten van zorgprofessionals die gebruik maken van Oscar.

Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt DataLeaf?

Gegevens van website bezoekers

Als u onze website bezoekt verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw IP-adres en verzamelen deze in logbestanden om te voldoen aan Artikel 32 van de AVG, het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen, om onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze gegevens bewaren wij 90 dagen. Daarnaast verwerken wij ook uw ip adres, na acceptatie van onze analytische cookies en dus met uw toestemming, voor het doen van analyses en het verbeteren van onze dienstverlening.  De grondslag voor verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens bij verzoek om contact

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als u een verzoek om contact op te nemen doet. Wij verwerken uw voor- en achternaam en uw telefoonnummer hiervoor. Deze gegevens verwerken wij om u te woord te kunnen staan en uw vragen te kunnen beantwoorden. We bewaren deze gegevens 1 jaar.

Gegevens klanten/relaties OSCAR

Als u een aanvraag voor ons product doet verwerken wij persoonsgegevens om een overeenkomst tot stand te laten komen en om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst. Zie de lijst voor de persoonsgegevens die wij daarvoor verwerken. De grondslag voor verwerking is uitvoer van een overeenkomst

Gegevens cliënten

Wij verwerken ook persoonsgegevens in opdracht van zorgprofessionals, onze klanten, die OSCAR gebruiken als elektronisch cliënten dossier. Wij zijn in dat geval verwerker en handelen in opdracht van onze klanten die de verwerkingsverantwoordelijke zijn. De persoonsgegevens die wij daarvoor verwerken zijn onder andere: Naam, adresgegevens, BSN, geboortedatum, E-mailadressen, telefoonnummers, gegevens zorgverzekering, financiële en bankgegevens

Medische dossiergegevens, waaronder: Anamnese, Diagnostische gegevens, Vragenlijsten, Behandelgegevens, behandelverslagen, medicatie, gegevens over relaties en familie en de correspondentiegegevens.

Een aantal van deze persoonsgegevens zijn door de wet gekenmerkt als bijzondere persoonsgegevens. De grondslag voor verwerking voor ons als verwerker is de uitvoer van een overeenkomst en voor onze klanten is de grondslag het uitvoeren van een wettelijke taak, specifiek de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

DataLeaf neemt organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Wij hebben dit georganiseerd in een informatie beveiligingsmanagement systeem volgens de internationale norm ISO 27001 en nationale norm NEN 7510. DataLeaf is conform beide normen gecertificeerd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.  Dit kan, in het geval van persoonlijke gezondheidsinformatie tot 39 jaar zijn zoals is bepaald in de WGBO.

Delen wij uw gegevens met derden?

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is vanuit de grondslag voor verwerking, op instructie van het bevoegd gezag of op expliciete instructie van de verwerkingsverantwoordelijke als wij verwerker zijn.

Wat zijn uw rechten?

U heeft wettelijke privacy rechten. Deze rechten zijn:

Recht op inzage

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken? Dan kunt u een inzageverzoek doen.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Wij verwijderen in dat geval uw persoonsgegevens, tenzij wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te bewaren. In dat geval zullen wij u informeren over deze wettelijke verplichting.

Recht op correctie

Als blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek doen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Recht op dataportabiliteit

Als u uw persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere partij, kunt u een verzoek tot dataportabiliteit indienen.

Recht op beperking van de verwerking.

U kunt ons vragen om minder persoonsgegevens van u te verwerken. Als de grondslag van verwerking dit toestaat zullen wij uw verzoek uitvoeren.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de grondslag van verwerking dit toestaat zullen wij uw bezwaar honoreren.

Recht op duidelijke informatie

U heeft het recht op duidelijke informatie over wat wij doen met uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek doen voor nadere uitleg als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten. Mocht u het niet eens zijn met een geautomatiseerd besluit, kunt u ons verzoeken dit besluit te laten bekijken door een mens.

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

U kunt een verzoek indienen via e-mail naar oscar@dataleaf.nl of per brief naar:

DataLeaf Health Solutions B.V.

Verzoek privacyrechten

Charles Petitweg 35A

4827 HJ Breda

Als wij verwerker zijn van uw gegevens sturen wij uw verzoek door naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke omdat deze verantwoordelijk is voor het verwerken van uw verzoek met betrekking tot uw rechten.

Heeft u een klacht?

U kunt altijd contact met ons opnemen als u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als wij er samen niet uitkomen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl