De druk op de Geestelijke Gezondheidszorg – Oscar helpt

druk in de ggz

Maanden wachten op hulp bij mentale klachten, om vervolgens behandeld te worden op basis van een te laag budget in een branche die onder druk staat. Dat is voor een groot deel van de Nederlanders met psychische klachten op dit moment de werkelijkheid. De branche kent een groot gat tussen vraag en aanbod. Jaarlijks kan ‘slechts’ 7% van de bevolking geholpen worden, terwijl de vraag vele malen hoger ligt. Per jaar ervaart 20% van de Nederlanders psychische klachten. De druk op de GGZ is dus hoog, maar een oplossing lijkt vooralsnog ver weg. Wat speelt er in de branche, wat zijn de gevolgen, wat verbetert de zorg, hoe kan de zorgprofessional beter ondersteund worden en wat kun je als praktijk of instelling zelf doen om de continuïteit van je organisatie te waarborgen? We vertellen het in deze blog!

Wat speelt er in de zorg?

Zoals gezegd, de druk op de GGZ is hoog. De branche kent grote personeelstekorten door vergrijzing, een stijgende zorgvraag en beperkte budgetten. Zo stonden er in 2020 zo’n 4700 vacatures open voor zorgprofessionals en staan er momenteel zo’n 100.000 mensen op een wachtlijst van enkele maanden. Mensen voelen zich vaak eenzaam, gestrest en ervaren weinig voldoening. Dit komt doordat onze maatschappij steeds ingewikkelder lijkt te worden en meer van ons vraagt. Veel instellingen en praktijken sluiten de deuren, wat juist de druk op de overblijvende organisaties vergroot. Een oplossing vanuit de overheid lijkt noodzakelijk, maar is nog niet gevonden. In de volgende alinea’s lichten we toe welke acties er zijn ondernomen en wat organisaties zelf kunnen doen.

Het (nieuwe) Zorgprestatiemodel

Binnen de GGZ is inmiddels het Zorgprestatiemodel (ZPM) in het leven geroepen. Deze nieuwe regeling vanuit de overheid vereenvoudigt de bekostiging van de zorg. Het systeem labelt behandelvormen uit het zorgproces als zogeheten ‘zorgprestatie’. Deze zorgprestaties hebben weer ieder een eigen prijskaartje, wat makkelijk te beredeneren valt. Voorheen kwam het voor dat basiszorg duurder uitviel dan complexe zorg. Omdat er geen duidelijke typeringen waren opgesteld, creëerde dit onduidelijkheid. Het ZPM maakt het makkelijker om de zorgvraag in te schatten, waardoor behandelingen nu naar waarde worden gefactureerd. Doordat zaken gemakkelijker afgehandeld kunnen worden en er meer duidelijkheid is, wordt de administratieve last voor de zorgprofessional minder. Ook worden er minder fouten gemaakt en verlopen de administratieve stromingen sneller en soepeler. Hierdoor kan de professional zich focussen op zorg, wat de zorg indirect goedkoper maakt.

Wat kunnen organisaties zelf doen?

Vanuit de overheid wordt al lange tijd gewerkt aan manieren om de zorg van morgen te garanderen, te verbeteren en betaalbaar te houden. Toch gebeurt er (volgens belanghebbenden) te weinig. Het is voornamelijk belangrijk dat er op gezonde wijze aan de zorgvraag kan worden voldaan, dat deze bekostigd kan worden en dat de gewenste kwaliteit van de zorg bewaakt wordt. Dit begint bij voldoende personeel en passende vergoedingen, maar ook bij het efficiënter inrichten van de dagelijkse werkzaamheden en de juiste ondersteuning. Instellingen kunnen goed personeel aantrekken door hen te helpen bij hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van opleidingen, cursussen en andere activiteiten. Ook het uitspreken van waardering, het organiseren van bedrijfsuitjes, het zorgen voor gelijke behandeling en daardoor het nastreven van een goede cultuur zijn van belang. Het is raadzaam om gebruik te maken van de mogelijkheden binnen eHealth, zie de volgende alinea. Er kan gesteld worden dat de concurrentie tussen instellingen om het beste personeel aan boord te krijgen groeit, waardoor bijvoorbeeld salaris en een goede regeling wat betreft ziekteverzuim meer van belang is.

Passende ondersteuning - eHealth

EHealth is een vorm van digitalisatie van de zorg, en draagt bij aan efficiëntie binnen de zorgsector. Dankzij deze ontwikkeling kunnen professionals meer mensen helpen, doordat ze ondersteuning krijgen bij de administratieve aspecten van het werk. De zorg wordt hierdoor indirect goedkoper, wat er weer voor zorgt dat de druk op de branche gedeeltelijk zal afnemen. De digitalisatie rondom eHealth groeit enorm hard door alle voordelen die het met zich meebrengt. Het biedt nieuwe kansen en maakt het werk een stuk efficiënter. Denk aan behandelingen via Teams, diagnoses via apps, zorgcontroles op afstand, en een online cliëntendossier (ECD). Eerder schreven we al een blog over wat een ECD is en waar je op moet letten bij de aanschaf ervan. Bij Dataleaf hebben wij een ECD ontwikkeld dat zich richt op het verbeteren van de GGZ voor zowel de cliënt, de zorgprofessional als het management van de organisatie.

Oscar – het elektronische cliënten dossier van Dataleaf.

Ons ECD Oscar is opgebouwd met behulp van zorgprofessionals uit de GGZ en is branchebewust. Zo houden we bijvoorbeeld rekening met het feit dat zorginstellingen afhankelijk zijn van door de overheid opgestelde vergoedingen, waarover later in dit artikel meer. Oscar biedt zowel juridisch, administratief als in het zorgproces zeer accurate ondersteuning. Het ondersteunt de belangen van de drie disciplines uit een organisatie: de cliënt, de zorgprofessional en het management. Onze missie is dan ook het verbeteren van de Geestelijke Gezondheidszorg met onze software die bijdraagt aan efficiëntie, veiligheid en focus op de cliënt. We lichten dit graag toe!

De cliënt

In een tijd waar personalized healthcare steeds belangrijker wordt, is het van belang dat de cliënt transparantie ervaart. Denk bijvoorbeeld aan een verslaglegging van de uitgevoerde behandelingen. Ook dient er binnen de GGZ op gepaste wijze gecommuniceerd te worden met de cliënt. Oscar draagt hieraan bij middels het cliëntenportaal, waarin de communicatievorm en interface is afgestemd op de branche, of specifieker: de behandelfase waarin de cliënt zich begeeft. In deze beveiligde omgeving leest de cliënt ook wat het behandelplan is, de geplande afspraken, voorgeschreven medicatie en kunnen er berichten uitgewisseld worden met de professional.

De zorgprofessional

Ook is het belangrijk dat de ECD-software het zorgproces accuraat ondersteunt, zodat de zorgprofessional kan focussen op het aanbieden van zorg in plaats van administratie. Oscar richt zich bewust op één branche (ook wel niche), omdat het zo beter voldoet aan de wensen van de doelgroep dan een ECD dat binnen verschillende branches toegepast wordt. Dit komt doordat een branchegericht product de functionaliteiten, service en prijs kan afstemmen. Het ondersteunt de werkwijze en methodiek van de desbetreffende branche, wat zeker in een tijd waar de druk op de branche groot is van belang is. Maatwerk en specialisme kunnen in deze tijd het verschil maken voor instellingen en praktijken.

ECD’s die zich niet focussen op één branche, maar een groter deel van de markt proberen te voorzien kunnen omschreven worden als generalist. Ze onboarden verschillende type klanten en passen hier hun aanbod op aan. Ze moeten ook rekening houden met meer belangen en wensen. Dit vraagt enige creativiteit en extra inspanning van de zorgprofessionals. Het kost bijvoorbeeld meer tijd om documentatie in te vullen volgens de wensen van de zorgverzekeraar. Het is juist belangrijk om de administratie te minimaliseren, zodat er meer en betere zorg geleverd kan worden.

Het management

Als overkoepelend orgaan van een organisatie is het management verantwoordelijk voor de continuïteit van de instelling/praktijk, de zorgprofessionals en indirect dus ook voor de cliënten. Om hen hierbij te helpen voorziet Oscar hen van de zogeheten managementinformatie. Het gaat hier om rapportages die inzicht geven in de cijfers van de organisatie, zorgprofessional en cliënten. Denk aan inkomsten, uitgaven, geplande tijd van een consult, daadwerkelijke tijd van de afspraak en het aantal cliënten per professional. Wanneer een professional bijvoorbeeld te veel cliënten behandelt, kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg en duurt het langer tot een cliënt is uitbehandeld. Ook speelt het risico op overspannen raken door de werkdruk. Dankzij deze rapportage kan het management hier preventief actie op ondernemen. Oscar biedt verschillende vormen van managementinformatie die bijdragen aan de continuïteit van de organisatie. Ook kunnen er nieuwe rapportages aangemaakt worden, wanneer afwijkende overzichten gewenst zijn.

Daarnaast kan Oscar, dankzij de focus op specifieke gebruikers, de zorgprofessionals corrigeren op het moment dat zij onderdelen uit de administratie vergeten of niet goed invullen. Wanneer dit, bijvoorbeeld in het geval van facturatie, niet goed uitgevoerd wordt kan de zorgverzekeraar de factuur terugsturen of afwijzen. Dankzij deze controles en ondersteuning hoeft het management zich geen zorgen te maken over afgekeurde facturen. Zo voorkomt het ECD onnodige administratie (wat geld kost) en stimuleert het soepele financiële stromingen.

Financieel

Oscar werkt volgens het Zorgprestatiemodel. Deze ondersteuning zorgt voor vereenvoudiging van de bekostiging en administratieve belasting. Zo kunnen professionals gemakkelijk, snel en volgens de geldende wet- en regelgeving factureren. We hebben vertrouwen in de groei van onze klanten, maar houden rekening met de situatie van de branche door een branche gerelateerde abonnementsprijs te hanteren. Tot slot hebben we, wat de implementatieprijs betreft, een toegankelijk bedrag opgesteld om de opstart of overstap naar onze software te realiseren. Dit stemmen we logischerwijs af op basis van de werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn.

Juridisch

Oscar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving die gelden in de GGZ. Wetten en regels zijn in de zorg meer dan in welke branche dan ook van belang. Zeker nu de zorg digitaliseert en er meer online verkeer plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan alle privacywetgevingen, nu alle informatie in het dossier op een pc of online is opgeslagen. Als een van de weinige leveranciers van EPD-software zijn wij er trots op dat ons informatiebeveiligingssysteem jaarlijks wordt gecertificeerd volgens de ISO 27001 en NEN 7510 normen. Dit onderstreept ons voortdurende streven naar de hoogste kwaliteit en veiligheid voor onze klanten en hun patiënten.

Wij beschikken over de kennis om direct ondersteuning te bieden aan onze klanten, of liever gezegd: partners. Het is mogelijk direct contact op te nemen met onze service-experts. Op deze manier proberen wij de gebruikers van Oscar zo snel mogelijk te voorzien van een passend antwoord.

Innovatief

De wet- en regelgeving, veiligheidsmaatregelen en nieuwe inzichten volgen elkaar in hoog tempo op, waardoor van ons wordt verwacht dat we hierin mee ontwikkelen. Iedereen wenst immers gebruik te kunnen maken van recente kennis die bijdraagt aan een efficiënte werkwijze. Een eigen ontwikkelteam zorgt ervoor dat de juiste ontwikkelingen op het juiste moment geïmplementeerd worden in Oscar. Ook nemen we wensen van onze klanten hierin mee. Deze kunnen besproken worden via de gebruikersgroep.

Ben je benieuwd of Oscar jou kan helpen bij het verminderen van de werkdruk? Neem contact met ons op en stel je vragen, bespreek de mogelijkheden of overwegingen. We helpen je graag verder!